Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Η εταιρεία

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών & διαχείρισης ποιότητας

Η διεύθυνση της Personal Security SA σε ανώτατο επίπεδο, έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή των διεθνών προτύπων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών EN ISO 27001:2013, και  ποιότητας, EN ISO 9001:2015, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Έχοντας θέσει ως στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των συνδρομητών της, διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις τους διερευνώνται, καθορίζονται και ικανοποιούνται, σε σταθερή βάση.

Απόδειξη της δέσμευσης αυτής αποτελούν:

(α) Η συνεχής επικοινωνία σε όλα τα μέλη του προσωπικού -μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις σε εταιρικό ή και τμηματικό επίπεδο, υιοθέτηση διεθνών προτύπων λειτουργίας και διεύθυνσης, καθώς και με άλλες μεθόδους- της σημασίας και αναγκαιότητας:

  • Ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των επαγγελματιών εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας
  • Εξυπηρέτησης των αναγκών όλων των συνδρομητών (συμπεριλαμβανόμενων συνεργατών)
  • Συμμόρφωσης προς διεθνής κανονισμούς και νομοθεσία (GDPR)
  • Σεβασμού και πιστότητας προς τους κανόνες πρακτικής (code of practice)

(β) Η ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας και ποιότητας της εταιρείας

(γ) Η κατάρτιση στόχων ποιότητας και η εγκαθίδρυση μεθόδων διασφάλισης της επίτευξής τους

(δ) Η διεξαγωγή τακτικών ανασκοπήσεων των προτύπων διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας

(ε) Η παροχή αναγκαίου δυναμικού, πόρων και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας

Πιστοποίησεις ISO

  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα EN ISO 9001:2015
  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών EN ISO 27001:2013
  • Όλη η τηλεπικοινωνιακή υποδομή που αφορά τις υπηρεσίες συναργεμών στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο νέο Οπτικό DSLAM