Αναζήτηση

Validating credentials, please wait...

Αρχική

Η εταιρεία

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Personal Security - Πιστοποιήσεις ISO

Η διεύθυνση της Personal Security SA σε ανώτατο επίπεδο, έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.

Έχοντας θέσει ως στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της, διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις τους διερευνώνται, καθορίζονται και ικανοποιούνται, σε σταθερή βάση.

Απόδειξη της δέσμευσης αυτής αποτελούν:

(α) Η συνεχής επικοινωνία σε όλα τα μέλη του προσωπικού -μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις σε εταιρικό ή και τμηματικό επίπεδο, υιοθέτηση συστημάτων λειτουργίας και διεύθυνσης, καθώς και με άλλες μεθόδους- της σημασίας και αναγκαιότητας:

  • Ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των πελατών (περιλαμβανόμενων συνεργατών)
  • Συμμόρφωσης προς κανονισμούς και νομοθεσία
  • Σεβασμού και πιστότητας προς τους κανόνες πρακτικής (code of practice)

(β) Η ανάπτυξη της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας

(γ) Η κατάρτιση στόχων ποιότητας και η εγκαθίδρυση μεθόδων διασφάλισης της επίτευξης τους

(δ) Η διεξαγωγή τακτικών ανασκοπήσεων του συστήματος διαχείρισης ποιότητας από τη διοίκηση

(ε) Η παροχή αναγκαίου δυναμικού, πόρων και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας

Πιστοποίησεις ISO

  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015
  • Όλη η τηλεπικοινωνιακή υποδομή που αφορά τις υπηρεσίες συναργεμών στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο νέο Οπτικό DSLAM